Node.system Wifi系统组件

简介

Wifi系统组件是一套管理WIFI的组件,通过本组件可以实现对板载WIFI设备的管理。例如接入点的设置、客户端的设置,以及获取连接状态、信号强度等wifi的基本属性。

var wifi = require("wifi");

方法:connect

wifi.connect("ssid", "password");

参数说明:

参数1:欲连接的Wifi介入点的名字

参数2:Wifi接入点的密码,如无密码留空即可。

results matching ""

    No results matching ""